Waarmee kunnen we je helpen?

Toon alle vragen Energieleverancier Overige vragen Zonnecoöperatie Jaarverbruik Verhuizing Belastingdienst

De korting op de energiebelasting wordt door je energieleverancier vergoed. Hoe en wanneer er wordt uitbetaald is per leverancier verschillend. Sommige energieleveranciers trekken de korting direct van jouw volgende maandtermijn af, anderen storten de korting terug op je rekening. Dit gebeurt bij het opstellen van de jaarnota. Deze jaarnota komt voor iedereen op een ander moment, want dit is afhankelijk van de startdatum van je energiecontract. Wij maken na elk kalenderjaar de balans op van je opgewekte stroom en verstrekken die informatie aan ieders energieleverancier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zonnecoöperatie GW Zonnestroom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zonnecoöperatie GW Zonnestroom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zonnecoöperatie GW Zonnestroom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] onder vermelding van het verwijderen persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zonnecoöperatie GW Zonnestroom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zonnecoöperatie GW Zonnestroom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected] .

We vertellen je graag meer over dit bijzondere project.
Voor meer technische informatie kan je terecht op deze pagina.

Voor de toepassing van de Regeling Verlaagd Tarief (en het profiteren van de bijbehorende voordelen) het nodig is het noodzakelijk onderdeel te zijn van een coöperatie. Dit gebeurt door middel van een ledenovereenkomst, die wordt getekend door elk nieuw lid. Een voorbeeld van de ledenovereenkomst vind je hier.

Zonnecoöperatie GW Zonnestroom U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) is een initiatief van Jutphaas Wonen in samenwerking met INNAX Duurzame Energie B.V.

Het voordeel voor deelnemers zit ‘m in de teruggaaf van energiebelasting ten tijde van de jaarrekening.  De zonnecoöperatie geeft aan de energieleverancier van elke deelnemer door hoeveel stroom zijn/haar deel heeft opgewekt. Voor zijn of haar deel opgewekte stroom krijgt de deelnemer een teruggaaf van (teveel) betaalde energiebelasting uitgekeerd op zijn/haar bankrekening. De teruggaaf wordt gedaan door de energieleverancier van de deelnemer. Per zonnepaneel kan de korting oplopen tot 30 euro per jaar, dit bedrag hangt af van het tarief van de energiebelasting en hoeveel stroom er is opgewekt.

We willen de hoeveelheid panelen zo eerlijk mogelijk en naar verbruik verdelen onder de leden. Je kan niet meer korting/ voordeel krijgen dan de hoeveelheid energiebelasting die je betaalt, ofwel de opwek van de zonnepanelen moet niet groter zijn dan het stroomverbruik van jouw aansluiting.  Het voordeel is altijd gemaximeerd op de hoogte van het elektriciteitsverbruik in de woning. Om te kunnen bepalen wat voor jou de beste hoeveelheid panelen is hebben we de verbruiksgegevens nodig van de elektra-aansluiting in jouw woning.

Niet alle energieleveranciers doen mee met de verrekening van de energiebelasting. Voor zover bekend doen de volgende enrgieleveranciers mee: Anode, ANWB, Budget Energie, Coöperatieve vereniging NLD, De Groene Stroomfabriek, De Vrije Energie Producent, Delta, Eneco, Energie Direct, Energie VanOns, Energiebesteding BV, Engie, E-On, Essent, Greenchoice, Huismerk Energie, Leon, Main, NLE, Nuon, OM Nieuwe Energie, Oxxio, Pure Energie, Qurrent, Sepa Green, Servicehouse, Vandebron en Vattenval.
Als de deelnemer een energieleverancier heeft die niet mee doet, adviseren wij om over te stappen naar een leverancier die dat wel doet. De energiebelasting zal anders niet worden verrekend. De zonnecoöperatie kan helpen bij het overstappen naar een andere energieleverancier.

  1. Als een deelnemer verhuist buiten GW Nieuwegein en het huurcontract met Jutphaas Wonen ontbindt, wordt zijn of haar lidmaatschap van GW Zonnestroom tevens opgezegd. Wij ontvangen graag een email van het betreffende lid met daarin het oude adres en de datum van het einde van het huurcontract. Wij beëindigen dan op dezelfde einddatum het lidmaatschap van GW Zonnestroom. Het betreffende lid behoudt het recht op de korting op de energiebelasting tot het einde van het huurcontract. Uitbetaling daarvan is afhankelijk van welke energieleverancier je hebt.
  2. Bij een verhuizing binnen de woongemeenschap, zetten we het lidmaatschap over. We vragen dan voor de nieuwe woning het geschatte jaarverbruik op, zodat we het aantal panelen weer kunnen afstemmen op het stroomverbruik van de nieuwe woning. Voor het oude adres wordt het lidmaatschap stop gezet, zoals bij punt 1.
  3. Bij een wijziging van contracthouder van het energiecontract van een gezamenlijke ruimte, ontvangen we graag: de ingangsdatum. de naam van de nieuwe contracthouder (dus van het nieuwe lid) en (indien van toepassing) de naam van de nieuwe energieleverancier.

Gebruik voor het doorgeven van je wijzigingen ons emailadres: [email protected].

Om energiebelasting te kunnen verrekenen heeft de energieleverancier van de zonnecoöperatie gegevens nodig over het toegerekende aandeel opgewekte stroom uit de zonnestroom-installatie. Daartoe dient door de zonnecoöperatie aan de energieleveranciers van de leden een opgaaf te worden verstrekt over het aandeel opgewekte stroom door haar leden. Dit wordt een ledenverklaring genoemd. Het is dus van belang dat de zonnecoöperatie weet wie de energieleverancier is van de Deelnemer.

De fiscale regeling verlaagd tarief geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of ondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.
De verlaging tot nihil van het tarief van de eerste schijf van de energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor deze belastingkorting. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

De energiebelasting is een heffing op elektriciteit en aardgas. Deze belasting is ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Energiebelasting betaal je via je energierekening. De energieleverancier draagt de belasting af aan de Belastingdienst. Wanneer je zonnepanelen hebt, betaal je geen energiebelasting. Daarom mag de energiebelasting voor elke kWh zonne-energie die je opwekt op een ander dak, afgetrokken worden van de kWh die je gebruikt op je energierekening. De energiebelasting in 2020 is € 0,11822 cent per kWh.
De hoogte van de energiebelasting verschilt per jaar.

Een Deelnemer doet mee in het zonnepanelenproject door mee te delen in het eigenaarschap van de zonnestroom-installatie. Dit doet ze samen met andere deelnemers in de zonnecoöperatie, waar ze lid van is.

Zonnepanelen worden ondergebracht in een vereniging, waarmee de zonnecoöperatie ontstaat. Door gebruik te maken van de regeling verlaagd tarief, ook wel postcoderoos regeling genoemd, kunnen huurders deelnemen in de opwekking, ook als zij zelf geen zonnepanelen op het dak hebben. Door lid te worden van de zonnecoöperatie nemen de deelnemers een aandeel in de zonnepanelen. In ruil voor een kleine lidmaatschapsbijdrage ontvangen zij 15 jaar lang een korting op de energiebelasting dankzij de opwek van schone energie.

Een zonnecoöperatie is een vereniging van een deel van de huurders van de woningbouwcorporatie dat meedoet met een zonnepanelenproject. Door deel te nemen, profiteren de deelnemers van de opgewekte stroom op de daken van de woningbouwcorporatie. De zonnecoöperatie is eigenaar van de zonnestroominstallatie, dus de deelnemers zijn eigenlijk deeleigenaar. Daarom mag voor dat deel de energiebelasting worden afgetrokken van de eigen energierekening.

Deelnemers (leden) en het bestuur. 

Je kan niet meer korting/ voordeel krijgen dan de hoeveelheid energiebelasting die je betaalt, ofwel de opwek van de zonnepanelen moet niet groter zijn dan je verbruik.  Het voordeel is altijd gemaximeerd op de hoogte van het elektriciteitsverbruik in de woning. Als je verbruiksgegevens bij ons bekend zijn, kunnen we je het meest optimale voorstel doen. 

Als huurder van Jutphaas Wonen en bewoner van Gemeenschappelijk Wonen Nieuwegein met een eigen energieaansluiting kan je lid worden van zonnecoöperatie GW Zonnestroom. Voor woongroep bewoners geldt, dat alleen degene die vermeld staat op de energierekening kan deelnemen. Deze bewoner ontvangt ook de korting op de energiebelasting.